İSG İSTANBUL İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ İLE İZMİR’DE

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğitimcilerimiz, eğitim danışmanlarımız ve son teknoloji eğitim materyallerimiz ile İzmir İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri vermekteyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının işyerleri ve çalışanlar açısından birçok önemi vardır. Bunları sıralayacak olursak;

  • Kaza sayısında azalma: Şirket, olumsuz sonuçlar üretecek problemleri önlemeye yatırım yaparak kaza sayısını azaltır, böylece işçinin zihinsel ve fiziksel bütünlüğünü sağlayarak onu şirketteki faaliyetlerinde aktif tutar.
  • Giderlerin azaltılması: Şirket, işçi güvenliğini ön planda tutarken kazaları ve sağlık risklerini azaltırken, meslek hastalıkları ile birlikte olası harcamalar ile tasarruf etmeye başlar. Önleme için harcama yapmak, gelecekte gereksiz harcamaları azaltmanın en iyi yoludur.
  • Daha yüksek üretkenlik: Çalışan, çalışma ortamında kendini güvende hissettiğinde, örneğin, güvenliğiyle ilgili başka kaygılar olmadan ve daha fazla odaklanarak faaliyetlerini gerçekleştirme şansını artırır. Bu, çalışan verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
  • Daha sağlıklı çalışma ortamı: Çalışanlarının sağlığı ve iyiliği için yatırım yapan ve ilgi gösteren şirket, şirkete aidiyet düzeyini artırarak, kişilerarası ilişkilerin yanı sıra şirkette daha keyifli bir atmosfer yaratmasını, teşvik edilmektedir.
  • Şirket daha fazla güvenirlik kazanır: İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması şirketin tüm toplum nezdinde güvenilirliğini artırır, bu konularla ilgilenen bir şirket olarak, daha az çevresel etkiye sahip, daha az kirletici üreten çözümler bulur.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanması

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilirken işyerleri bazında ise uygulamalar, işyeri sahibi veya temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve işçi temsilcisinin ortak çalışmaları neticesinde düzenlenir.

İzmir işyeri hekimliği kursu olarak bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği alanında işyeri hekimliği ve işyeri hekimliği eğitimleri üzerinde duracağız.

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimidir.  İşyeri hekimi, yasal bir zorunluluk olarak, şirket çalışanlarının sağlığı ve refahıyla ilgilenmek üzere işverenler tarafından atanır.

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu, İşyeri Hekimliği Kursu
İzmir İşyeri Hekimliği Kursu

 

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik eder.

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapar.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlar.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütür.

Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlar.

Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirir.

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önerir ve ölçüm sonuçlarını değerlendirir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılır.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı sağlar.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlar.

İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Tıp fakültesi mezunu olanlar; işyeri hekimliği eğitimi almaları ve İSG-İH sınavlarında başarılı olmalarının ardından işyeri hekimliği sertifikalarını Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alarak işyeri hekimi olarak çalışmaya başlayabilirler. 

İşyeri Hekimliği Eğitimleri Başvuruları:

Gerekli evraklar,

  • Diploma: İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den kurs almak isteyen adayların kurumumuza öncelikle tıp fakültesi diploması sunmaları gerekmektedir. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan hekimlerin YÖK’ten denklik belgesi almaları ve Sağlık Bakanlığınca da diplomanın onaylanmış olması  gerekmektedir.

  • Kimlik ( Nüfus Cüzdanı) : İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerimizin kimliklerinin aslı ile bir adet fotokopisini sunmaları gerekmektedir. Kursiyerlerimizin diplomalarındaki isim ve soy isimlerinin aynı olması gerekmektedir. Bu konuda problem olduğu taktirde kursiyerlerimizin ayrıca nüfus kayıt örneği belgesi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • Kurs Başvuru Dilekçesi: Adaylarımızın İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye hitaben; almak istedikleri kursu, vatandaşlık numaralarını da belirten ve ıslak imzaları bulunan dilekçe vermeleri gerekmektedir. Eğitim başvurusu esnasında kurumumuzdan matbu halini de isteyebilirsiniz.

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitim Süreci

İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak eğitimlerimizi bakanlığın belirlemiş olduğu programa uygun şekilde180 saat teorik ve 40 saat de pratik eğitim olarak yapıyoruz. 

Teorik Eğitimler: Teorik eğitimler 90 saat uzaktan eğitim ve 90 saat örgün eğitim olarak iki kısımda işlenir.

Uzaktan Eğitimler: İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim sitesi üzerinden kayıtlı derslerin eş zamanlı olmadan yani asenkron şekliyle işlenmesidir. Eğitim alan katılımcılar diledikleri saatlerde derslere girebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken konu 15 gün süre zarfında bütün konuların, katılımcılar tarafından işlenmesidir.

Örgün Eğitimler: İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde, eğiticilerin rehberliğinde 90 saat olarak, daha önceden belirlenmiş ve bakanlığın onay verdiği saatler içerisinde yapılır. Örgün eğitimler pandemi dönemi içerisinde yine aynı krallar doğrultusunda online eğitim olarak verilmektedir. 

Pratik Eğitimler: İzmir işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin pratik eğitim – staj eğitimleri için uygun gördüğü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan işyerlerinde, pandemi kurallarına uygun olarak 5 iş günü içerisinde, mesai saatleri gözetilerek günde 8 saat olarak yapılır.

İşyeri Hekimliği Sınavları: Sınavlar bakanlık tarafından yapılabileceği gibi bakanlığın yetkilendireceği kurumlar aracılığı ile de yapılabilir. Bu bağlamda İSG sınavlarının tümü ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılmaktadır. Eğitimini tamamlamış olan katılımcıların ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde sınava giriş işlemlerini tamamlaması ve yine belirtilen tarihte sınava girerek yeterli puanı alması gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olan katılımcılar sertifika başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra işyeri hekimi unvanlarını kullanarak görev alabilecekleri gibi; sınavda başarısız olanlar da tekrar kurs almalarına gerek olmadan sonraki sınavlara tekrar başvuru yapabilirler. 

İzmir İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi Her Zaman Yanınızda

Eğitim kurumumuz eğitimlerini her biri kendi alanında söz sahibi olan eğiticilerin eşliğinde yapmaktadır. Eğitimlerini gerçekleştirirken de katılımcılarının sınavları geçmesini sağlayacak şekilde ekstra programlar düzenler. Eğitimlerini öğrenci odaklı olarak gerçekleştirir ve katılımcılarının iş hayatlarında da devamlı destek sağlamaya çalışır.

Eğitim kurumumuz bizden eğitim almış olsun veya olmasın tüm İSG çalışanlarına fayda sağlayabilmek amacı ile ders materyallerini dijital ortamda paylaşmaktadır. Bununla birlikte sosyal medya hesapları aracılığı ile İSG hakkındaki tüm gelişmelerden de katılımcılarını haberdar etmekle beraber yine sosyal medya hesapları üzerinden İSG alanında iş ve personel arayan kurum ve kişilere de yardımcı olmaya çalışmaktadır.

İşyeri hekimliği eğitim konuları, işyeri hemşireliği eğitim konuları ve A, B, C sınıfı İSG uzmanlığı eğitimi ders notlarına ihtiyacınız varsa hiçbir ücret ödemeden, sınava çalışmanıza yardımcı olacak mevzuatlarla birlikte https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan indirebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmelerden haberdar olmak istiyor, iş veya personel arıyorsanız   https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut takip edebilirseniz.